تبلیغات
اللهم عجل لولیک الفرج و سهل مخرجه - خواص حروف 28 گانه----------علوم غریبه

خواص حروف 28 گانه----------علوم غریبه

نویسنده : MohoMo دوشنبه 4 آذر 1392 03:08  •    ارسال شده در: دعا برای حل مشکلات مقاله

قبلا در مورد حروف ابجد مطالبی داخل وب گذاشتم .اکنون قصد دارم در مورد تشریح ابجد به اسامی واعداد بپردازم وسپس به وسیله ی این مقدمه فواید وخواص حروف مقطعه 28 گانه را شرح دهم .:

(ا)

الله   66

(ب)

بدیع   86

(ج)

جامع     114

(د)

دیّان     65

(ه)

مهلک      95

(و)

ولی     46

(ز)

زارع     278

(ح)

حکیم     78

(ط)

مطهر    254

(ی)

میسر    310

(ک)

کافی      111

(ل)

لطیف    129

(م)

ملک      90

(ن)

ناصر     241

(س)

سلام     131

(ع)

علیم     150

(ف)

مفرق    420

(ص)

صمد    134

(ق)

قهار     306

(ر)

رحیم    258

 

(ش)

شدید  318

(ت)

توّاب  309

(ث)

مثبت  942

(خ)

خبیر   812

(ذ)

ذرالطول  777

(ض)

ضاد   101

(ظ)

ظاهر   1106

(غ)

مغنی   1100

توضیح:تمام کتب اسمانی ومطالب انها واسرار واسم اعظم از این حروف 28 گانه ی مذکور(ابجد) الی اخر می باشد .با علم به این حروف که در ادامه طریقه ی استفاده اش را بیان خواهم کرد می توان به اسرار پی برد وکاشف اسرار بود که البته  در این زمینه باید عالم به حروف بود.

فوائد وخواص حروف مقطعه ی 28 گانه:

خواص واعمال حروف مفردات(مقطعه ) تنها در صورتی میسر است که زکات 28 حرف را در مدت 28 روز پرداخت کرد .قاعده ی زکات این است که هر حرف را هر روز به حساب عدد ملفوظی که ذکر شد ،به وقت معین  با طهارت در اتاقی خلوت به مدت 28 روز خوانده وپس از انکه از زکات فارغ شد انگاه عملش در رابطه با خواص حروف که در زیر امده است مورد قبول واقع می شود وبه نتیجه می رسد.

خواص حروف 28 گانه وطریق استفاده از ان ها)اعمال حروف مقطعه)

1-الالف (ا):اللهم انی اسئلک بحقِّ الالف عَلَیکَ یا الهِ العالَمین من اودع اسراره فی اسمائه یا اِله

خاصیت:هر که روی به کاری نهد 66 نوبت این اسماء را بخواند کار به میل ومراد او شود .واگر انقدر  این اسم را بخواند بطوریکه بیهوش شودمستجاب الدعوه می گردد .واگر 1113 (هزار وصد وسیزده) الف بر کاغذ بنویسد وبر هر الفی یک بار این اسماء را بخواند وبا خود همرا ه کند همانند حرزی باشد وبر قدر وجلوه ی او بیفزاید وبر جمله ی دشمنان ظفر یابد.

نکته:منظور از اسماء بالا«اللهم انی اسئلک ...(تا) فی اسمائه یا اله» .است .برای بقیه ی حروف هم بهمین نحو.اسماء ذکر شده ی مربوط به هر حرفی را باید خواند.مگر موقعی که خودش ذکر کند در حین نوشتن چه  اسمائی را باید خواند .مثل بند زیر.

همچنین در مورد حرف الف می توان گفت:هر که 111 (الف) در شب جمعه بنویسد وبا خود دارد در نزد پادشاهان (بزرگان) عزیز ومکرم باشد ودل او روشن گردد وهر حاجتی با کسی داشته باشد زود بر اید .ودر حین نوشتن این دو اسم را بخواند :یا سبحان یا اله .

همچنین هر کس که بامداد از بستر خواب بلند شود ،پیش از حرف زدن 1000 بار الف را بر زبان راند صاحب ثروت شود واگر هزار بار الف را در ساعت مشتری(که در طریقه ی نوشتن دعا ذکر شده) به کاغذ نوشته وبا خود داشته باشد همان تاثیر را خواهد داشت .واگر به وقت سختی وضع حمل الف را به ناخن های دست وپای حا.مله  بنویسد وضع حمل به اسانی شود .

2-الباء (ب):اسئلک بحق الباء علیکَ یا بدیعِ السموات والارضِ لا منتهی بنوره اَنفَهُ یا بدیع

خاصیت:هر گاه کسی در کاری در مانده شده باشد چنانچه راه نجات نداند 25 نوبت این اسم اعظم را بخواند کار او گشاده گردد ودم او چنان روا باشد وبه حال نیکوئی باز گردد.

اگر 2400 بار بر پوست اهوبنویسد وبا خود نگه دارد اگر رو به کوی نماید کوه را حرکت دهد .(منظور عظمت این اسماء است)

هر که 12 (ب) در روز یکشنبه در زمانی که ماه در افزون باشد بنویسد به نیت کسی که قاهر ومتکبر ومردم ازار باشد وخواهد که دل رحم شود در مقام(منزل)وی دفن کنند قهر در وی شکسته می شود .همچین اگر فردی کسی را دوست دارد ومجال سخن گفتن با وی را ندارد با خود نگه دارد تا در نظر ان شخص خوب جلوه کند ودرست افتد .

اگر کسی مریض باشد برکاسه ی چینی بنویسد وبخورد شفا یابد ودر نوشتن این دو اسم را باید بخواند:یا حیُّ یا قَیّوم.

اگر محبوس 1001 بار بخواند از حبس خلاص می شود واگر بنویسد وبا خود داشته باشد هیچ اسیبی به وی نمی رسد.


قسمت دوم در ادامه مطلب

ادامه ی تشریح حروف مقطعه وکاربرد ان(ابجد):

3-حرف التاء(ت):اسئلک بحق علیکَ یا توّابَ الغَفور ذوالرَّحمَةِ الواسِعَةَ علی کُلِّ خَلقهِ یا توّاب

خاصیت:اگر کسی اعمالش بدباشد وکارهای بد بکند ،این اسم را 39 مرتبه بر سیب خوانده وبخورد وی دهند ،از ان کار باز ماند ومقبول القول گردد.واگر 6469 بار حرف (ت) را بنویسد وبه هر حرف که می نویسد یک بار این اسم اعظم را بخواند وبا خود  داشته باشد هیچ زخمی به وی اثر نمی کند .

همچنین اگرحرف (ت) را 114 مرتبه در روز چهارشنبه هنگام نزدیک غروب افتاب بنویسد وبا خود همراه کند کور دل نگردد وحافظه اش زیاد شود وبدی از یادش برود .واگر چیزی گم کرده باشد ویا از دست داده باشد این حروف را نوشته ودر میان کتابی قرار داده ،ان چیز پیدا شود .واگر با خود دارد از شر دشمن ایمن گردد وباید در هنگام نوشتن این دو اسم را بخواند«یا قَیّوم یا واحد»

همچنین اگر 400 (ت) بر کاغذ حریر(نازک) (منظور همان ورق کاغذ است) بنویسد وبا خود همراه کند در چشم مردم عزیز ومکرم شود واگر هر روز چهارصد بار بخواند در فتوحات بر رویش گشوده گردد.

4-الثاء(ث):اللهم اسئلک بحقّ الثاء علَیکَ یا ثابتَ المُثَبِّت القویُّ ،المقتدر ،فلا شییءَ یقاوِمَهِ یا ثابت:

خاصیت :هر کس که خواهد بر کسی غلبه کند وظفر یابد باید مرتب این اسم را تکرار کند .

اگر 1634(ث) بنویسد وبر هر یک ،یک مرتبه این اسم اعظم را بخواند اگر ترسو باشد دیگر ترس نخواهد داشت واگر بی خواب باشدو در هنگام شب با خود همراه کند به خواب رود.

اگر کسی در روز شنبه هنگام زوال افتاب 114(ث) بنویسد وبر دیوار خانه رو به قبله اویزان کند در کارها ثابت قدم شود واگر تعویذی بکند (بنویسد) ودر کوزهی اب بیندازد وبخورد زن وشوهری که دعوا کرده باشند بدهد ،صلح می کنند .در هنگام نوشتن باید به ازای هر (ث) یک مرتبه بگویید«یا دائمٌ یا صَمَدٌ»

همچنین اگر 500(ث) بنویسد ودر زیر بالین اطفال نهد در خواب نمی ترسند .

5-حرف الجیم(ج):اسئلک بحق الجیم علیک یا جامع الکل ّ فَلَیسَ شیء غَیر،صفاتَ هویَّتِهِ یا جامع

خاصیت:اگر انقدر این اسم را تکرار کنید که از خود بیخود شوید جمله مکنونات به سخن ایند واز علم لدنی بهره ور می گردید .

اگر 1926 (ج) بر کاغذ بنویسد وبر هر یک یک مرتبه این اسم را بخواند دل جمله ی مخلوقات بر او میل کند وهمگی خواهان او باشند .همچین اگر کسی 51(ج) در روز سه شنبه در وقت طلوع افتاب بنویسد وبا خود همراه کند زبان مردم بر وی بسته می شود وهمه ی دشمنانش دوستش خواهند شد وجماعت ارواح را ببیند وهر حاجت که از ایشان بخواهد روا شود وبرکت در عمر وی پیدا می شود .در وقت نوشتن این دو اسم را بخواند«یا بارِیءُ یا کریم»

همچنین اگر زنی مردی رابسته باشد وسحر کرده باشد 1001 مرتبه بر کاغذ این حرف را بنویسد وبه اب بشوید وبخورد فورا گشوده می شود وسحرش باطل می گردد .همچنین اگر به مریض دهد شفا می یابد.

6-حرف الحاء(ح):اسئلک بحق الحاء علیکَ یا حَفیظُ ذوالاَمان من جمیع الشَّد ائد فی سرادقات حفظه یاحفیظ

خاصیت:هر کس که از ظلم کسی بترسد 41 مرتبه این اسم اعظم را بخواند وبر خود بدمد اطمینان قلب حاصل می کند واز شر او ایمن می شود واگر چندان بگوید که به خواب برود خدای تعالی مال واموال واولاد او را محفوظ می دارد وسِرِّ حکمت در دل او گشوده می گردد

همچنین هر کس 150 (ح) در شب پنج شنبه موقعی که ماه در افزون باشدوبا خود نگه دارد سحر به وی اثر نمی کند وچشم زخم به وی نمی رسد ورنج او می رود ورزق حلال می یابد

ادامه دارد

التماس دعابرچسب ها: خواص حروف 28 گانه----------علوم غریبه ، علوم غریبه ، دعا جادو ، طلسم ، حروف ابجد ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 4 آذر 1392 03:11

دوشنبه 7 خرداد 1397 09:40

You definitely made your point!
online prescriptions cialis cialis great britain online cialis we like it cialis soft gel cialis 5 mg prices for cialis 50mg generic cialis pill online cialis en mexico precio brand cialis nl cialis tadalafil online
شنبه 8 اردیبهشت 1397 00:17

Really many of excellent data.
cialis price in bangalore generic cialis at walmart generic cialis levitra cost of cialis per pill pastillas cialis y alcoho get cheap cialis cialis generic cialis online cialis kaufen wo cialis billig
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 20:52

Incredible lots of very good facts.
viagra buy online uk price of viagra tablets buying viagra online from canada buy viagra without rx where can you buy viagra online safely online pharmacy uk how do you buy viagra can you buy viagra without prescriptions generic viagra order were to buy viagra
شنبه 18 فروردین 1397 10:37

Really all kinds of amazing information.
canada discount drugs cialis buy cialis online cheapest precios de cialis generico generic cialis 20mg tablets trusted tabled cialis softabs generic cialis levitra cialis 20mg preis cf cialis coupons only here cialis pills canadian cialis
شنبه 4 فروردین 1397 10:36

You said it adequately..
cialis side effects dangers tadalafil 10 mg the best site cialis tablets buying cialis overnight we choice cialis uk acquistare cialis internet we choice cialis uk discount cialis cialis 20 mg cost cialis generique
چهارشنبه 10 آبان 1396 16:55
سلام در آنجا، وب سایت شما را از طریق Google در حالی که برای یک موضوع مشابه جستجو کردید، پیدا کردم
وب سایت شما در اینجا بالا آمده است، به نظر می رسد مانند خوب است. من داشتم
bookmarked آن را در نشانکهای گوگل من
سلام در آنجا، به سادگی از طریق وبلاگ خود از طریق Google مطلع شدید و متوجه شدید که واقعا
آموزنده من میخواهم برزیل را تماشا کنم
من قدردانی خواهم کرد که این کار را در آینده انجام دهید. احتمالا تعداد زیادی از مردم خواهد بود
از نوشتن خود بهره مند شد. به سلامتی!
سه شنبه 24 مرداد 1396 10:13
Your style is really unique compared to other people I have read stuff from.
I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I
will just bookmark this blog.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 22:11
Do you have any video of that? I'd love to find out more details.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر