تبلیغات
اللهم عجل لولیک الفرج و سهل مخرجه - خواص حروف 28 گانه----------علوم غریبه

خواص حروف 28 گانه----------علوم غریبه

نویسنده : MohoMo دوشنبه 4 آذر 1392 02:08  •    ارسال شده در: دعا برای حل مشکلات مقاله

قبلا در مورد حروف ابجد مطالبی داخل وب گذاشتم .اکنون قصد دارم در مورد تشریح ابجد به اسامی واعداد بپردازم وسپس به وسیله ی این مقدمه فواید وخواص حروف مقطعه 28 گانه را شرح دهم .:

(ا)

الله   66

(ب)

بدیع   86

(ج)

جامع     114

(د)

دیّان     65

(ه)

مهلک      95

(و)

ولی     46

(ز)

زارع     278

(ح)

حکیم     78

(ط)

مطهر    254

(ی)

میسر    310

(ک)

کافی      111

(ل)

لطیف    129

(م)

ملک      90

(ن)

ناصر     241

(س)

سلام     131

(ع)

علیم     150

(ف)

مفرق    420

(ص)

صمد    134

(ق)

قهار     306

(ر)

رحیم    258

 

(ش)

شدید  318

(ت)

توّاب  309

(ث)

مثبت  942

(خ)

خبیر   812

(ذ)

ذرالطول  777

(ض)

ضاد   101

(ظ)

ظاهر   1106

(غ)

مغنی   1100

توضیح:تمام کتب اسمانی ومطالب انها واسرار واسم اعظم از این حروف 28 گانه ی مذکور(ابجد) الی اخر می باشد .با علم به این حروف که در ادامه طریقه ی استفاده اش را بیان خواهم کرد می توان به اسرار پی برد وکاشف اسرار بود که البته  در این زمینه باید عالم به حروف بود.

فوائد وخواص حروف مقطعه ی 28 گانه:

خواص واعمال حروف مفردات(مقطعه ) تنها در صورتی میسر است که زکات 28 حرف را در مدت 28 روز پرداخت کرد .قاعده ی زکات این است که هر حرف را هر روز به حساب عدد ملفوظی که ذکر شد ،به وقت معین  با طهارت در اتاقی خلوت به مدت 28 روز خوانده وپس از انکه از زکات فارغ شد انگاه عملش در رابطه با خواص حروف که در زیر امده است مورد قبول واقع می شود وبه نتیجه می رسد.

خواص حروف 28 گانه وطریق استفاده از ان ها)اعمال حروف مقطعه)

1-الالف (ا):اللهم انی اسئلک بحقِّ الالف عَلَیکَ یا الهِ العالَمین من اودع اسراره فی اسمائه یا اِله

خاصیت:هر که روی به کاری نهد 66 نوبت این اسماء را بخواند کار به میل ومراد او شود .واگر انقدر  این اسم را بخواند بطوریکه بیهوش شودمستجاب الدعوه می گردد .واگر 1113 (هزار وصد وسیزده) الف بر کاغذ بنویسد وبر هر الفی یک بار این اسماء را بخواند وبا خود همرا ه کند همانند حرزی باشد وبر قدر وجلوه ی او بیفزاید وبر جمله ی دشمنان ظفر یابد.

نکته:منظور از اسماء بالا«اللهم انی اسئلک ...(تا) فی اسمائه یا اله» .است .برای بقیه ی حروف هم بهمین نحو.اسماء ذکر شده ی مربوط به هر حرفی را باید خواند.مگر موقعی که خودش ذکر کند در حین نوشتن چه  اسمائی را باید خواند .مثل بند زیر.

همچنین در مورد حرف الف می توان گفت:هر که 111 (الف) در شب جمعه بنویسد وبا خود دارد در نزد پادشاهان (بزرگان) عزیز ومکرم باشد ودل او روشن گردد وهر حاجتی با کسی داشته باشد زود بر اید .ودر حین نوشتن این دو اسم را بخواند :یا سبحان یا اله .

همچنین هر کس که بامداد از بستر خواب بلند شود ،پیش از حرف زدن 1000 بار الف را بر زبان راند صاحب ثروت شود واگر هزار بار الف را در ساعت مشتری(که در طریقه ی نوشتن دعا ذکر شده) به کاغذ نوشته وبا خود داشته باشد همان تاثیر را خواهد داشت .واگر به وقت سختی وضع حمل الف را به ناخن های دست وپای حا.مله  بنویسد وضع حمل به اسانی شود .

2-الباء (ب):اسئلک بحق الباء علیکَ یا بدیعِ السموات والارضِ لا منتهی بنوره اَنفَهُ یا بدیع

خاصیت:هر گاه کسی در کاری در مانده شده باشد چنانچه راه نجات نداند 25 نوبت این اسم اعظم را بخواند کار او گشاده گردد ودم او چنان روا باشد وبه حال نیکوئی باز گردد.

اگر 2400 بار بر پوست اهوبنویسد وبا خود نگه دارد اگر رو به کوی نماید کوه را حرکت دهد .(منظور عظمت این اسماء است)

هر که 12 (ب) در روز یکشنبه در زمانی که ماه در افزون باشد بنویسد به نیت کسی که قاهر ومتکبر ومردم ازار باشد وخواهد که دل رحم شود در مقام(منزل)وی دفن کنند قهر در وی شکسته می شود .همچین اگر فردی کسی را دوست دارد ومجال سخن گفتن با وی را ندارد با خود نگه دارد تا در نظر ان شخص خوب جلوه کند ودرست افتد .

اگر کسی مریض باشد برکاسه ی چینی بنویسد وبخورد شفا یابد ودر نوشتن این دو اسم را باید بخواند:یا حیُّ یا قَیّوم.

اگر محبوس 1001 بار بخواند از حبس خلاص می شود واگر بنویسد وبا خود داشته باشد هیچ اسیبی به وی نمی رسد.


قسمت دوم در ادامه مطلب

ادامه ی تشریح حروف مقطعه وکاربرد ان(ابجد):

3-حرف التاء(ت):اسئلک بحق علیکَ یا توّابَ الغَفور ذوالرَّحمَةِ الواسِعَةَ علی کُلِّ خَلقهِ یا توّاب

خاصیت:اگر کسی اعمالش بدباشد وکارهای بد بکند ،این اسم را 39 مرتبه بر سیب خوانده وبخورد وی دهند ،از ان کار باز ماند ومقبول القول گردد.واگر 6469 بار حرف (ت) را بنویسد وبه هر حرف که می نویسد یک بار این اسم اعظم را بخواند وبا خود  داشته باشد هیچ زخمی به وی اثر نمی کند .

همچنین اگرحرف (ت) را 114 مرتبه در روز چهارشنبه هنگام نزدیک غروب افتاب بنویسد وبا خود همراه کند کور دل نگردد وحافظه اش زیاد شود وبدی از یادش برود .واگر چیزی گم کرده باشد ویا از دست داده باشد این حروف را نوشته ودر میان کتابی قرار داده ،ان چیز پیدا شود .واگر با خود دارد از شر دشمن ایمن گردد وباید در هنگام نوشتن این دو اسم را بخواند«یا قَیّوم یا واحد»

همچنین اگر 400 (ت) بر کاغذ حریر(نازک) (منظور همان ورق کاغذ است) بنویسد وبا خود همراه کند در چشم مردم عزیز ومکرم شود واگر هر روز چهارصد بار بخواند در فتوحات بر رویش گشوده گردد.

4-الثاء(ث):اللهم اسئلک بحقّ الثاء علَیکَ یا ثابتَ المُثَبِّت القویُّ ،المقتدر ،فلا شییءَ یقاوِمَهِ یا ثابت:

خاصیت :هر کس که خواهد بر کسی غلبه کند وظفر یابد باید مرتب این اسم را تکرار کند .

اگر 1634(ث) بنویسد وبر هر یک ،یک مرتبه این اسم اعظم را بخواند اگر ترسو باشد دیگر ترس نخواهد داشت واگر بی خواب باشدو در هنگام شب با خود همراه کند به خواب رود.

اگر کسی در روز شنبه هنگام زوال افتاب 114(ث) بنویسد وبر دیوار خانه رو به قبله اویزان کند در کارها ثابت قدم شود واگر تعویذی بکند (بنویسد) ودر کوزهی اب بیندازد وبخورد زن وشوهری که دعوا کرده باشند بدهد ،صلح می کنند .در هنگام نوشتن باید به ازای هر (ث) یک مرتبه بگویید«یا دائمٌ یا صَمَدٌ»

همچنین اگر 500(ث) بنویسد ودر زیر بالین اطفال نهد در خواب نمی ترسند .

5-حرف الجیم(ج):اسئلک بحق الجیم علیک یا جامع الکل ّ فَلَیسَ شیء غَیر،صفاتَ هویَّتِهِ یا جامع

خاصیت:اگر انقدر این اسم را تکرار کنید که از خود بیخود شوید جمله مکنونات به سخن ایند واز علم لدنی بهره ور می گردید .

اگر 1926 (ج) بر کاغذ بنویسد وبر هر یک یک مرتبه این اسم را بخواند دل جمله ی مخلوقات بر او میل کند وهمگی خواهان او باشند .همچین اگر کسی 51(ج) در روز سه شنبه در وقت طلوع افتاب بنویسد وبا خود همراه کند زبان مردم بر وی بسته می شود وهمه ی دشمنانش دوستش خواهند شد وجماعت ارواح را ببیند وهر حاجت که از ایشان بخواهد روا شود وبرکت در عمر وی پیدا می شود .در وقت نوشتن این دو اسم را بخواند«یا بارِیءُ یا کریم»

همچنین اگر زنی مردی رابسته باشد وسحر کرده باشد 1001 مرتبه بر کاغذ این حرف را بنویسد وبه اب بشوید وبخورد فورا گشوده می شود وسحرش باطل می گردد .همچنین اگر به مریض دهد شفا می یابد.

6-حرف الحاء(ح):اسئلک بحق الحاء علیکَ یا حَفیظُ ذوالاَمان من جمیع الشَّد ائد فی سرادقات حفظه یاحفیظ

خاصیت:هر کس که از ظلم کسی بترسد 41 مرتبه این اسم اعظم را بخواند وبر خود بدمد اطمینان قلب حاصل می کند واز شر او ایمن می شود واگر چندان بگوید که به خواب برود خدای تعالی مال واموال واولاد او را محفوظ می دارد وسِرِّ حکمت در دل او گشوده می گردد

همچنین هر کس 150 (ح) در شب پنج شنبه موقعی که ماه در افزون باشدوبا خود نگه دارد سحر به وی اثر نمی کند وچشم زخم به وی نمی رسد ورنج او می رود ورزق حلال می یابد

ادامه دارد

التماس دعابرچسب ها: خواص حروف 28 گانه----------علوم غریبه ، علوم غریبه ، دعا جادو ، طلسم ، حروف ابجد ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 4 آذر 1392 02:11

پنجشنبه 15 آذر 1397 13:10

Many thanks, Great stuff.
only best offers cialis use the best site cialis tablets cialis herbs cialis generic tadalafil buy are there generic cialis acheter du cialis a geneve cialis rckenschmerzen cialis prezzo al pubblico how to purchase cialis on line cialis generico in farmacia
چهارشنبه 14 آذر 1397 17:04

Thanks. I like this!
generic cialis levitra generic cialis 20mg uk cialis pills in singapore comprar cialis navarr cipla cialis online we choice cialis pfizer india buying cialis on internet venta cialis en espaa cialis manufacturer coupon prix de cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:23

Superb info. Kudos!
we choice cialis uk buy brand cialis cheap cialis daily dose generic generic cialis pill online cialis patentablauf in deutschland safe dosage for cialis cialis soft tabs for sale wow look it cialis mexico cialis 5 mg precios de cialis generico
سه شنبه 13 آذر 1397 17:15

Nicely expressed really! .
acquistare cialis internet generic cialis levitra recommended site cialis kanada cialis from canada tadalafil 20 mg walgreens price for cialis we like it safe cheap cialis online prescriptions cialis cialis pills in singapore price cialis per pill
سه شنبه 13 آذر 1397 05:57

Regards! Valuable stuff.
cialis daily new zealand cialis 5 mg cialis tadalafil online when can i take another cialis order cialis from india link for you cialis price buy original cialis cialis super acti cialis pills in singapore cialis generico postepay
دوشنبه 12 آذر 1397 17:54

Truly quite a lot of helpful facts.
cialis manufacturer coupon cialis authentique suisse cialis official site how does cialis work cialis side effects dangers purchasing cialis on the internet cialis rezeptfrei sterreich purchasing cialis on the internet cialis 5 mg effetti collateral weblink price cialis
شنبه 10 آذر 1397 17:52

Thanks! Quite a lot of content!

cialis generico en mexico calis cialis therapie cialis en mexico precio cialis 20mg prix en pharmacie tadalafil 20mg cialis pills in singapore purchase once a day cialis we like it cialis soft gel enter site natural cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:50

You made your point!
achat cialis en europe cialis prices cialis generico in farmacia usa cialis online cialis authentique suisse purchasing cialis on the internet cialis et insomni cilas generic cialis ou acheter du cialis pas cher
چهارشنبه 7 آذر 1397 17:40

Beneficial advice. Many thanks.
cialis generico milano generic cialis at the pharmacy rx cialis para comprar buy original cialis cialis sicuro in linea compare prices cialis uk cialis usa cost wow look it cialis mexico cialis authentique suisse 5 mg cialis coupon printable
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:05

With thanks, Terrific information!
buy online cialis 5mg prezzo di cialis in bulgaria cialis patent expiration cialis online nederland cilas acquisto online cialis price cialis wal mart pharmacy what is cialis generic cialis tadalafil buy online cialis 5mg
یکشنبه 8 مهر 1397 22:45

Information certainly regarded.!
cialis manufacturer coupon cialis dosage amounts cialis for bph brand cialis nl cialis 5 mg cialis 5 mg scheda tecnica comprar cialis 10 espa241a cialis with 2 days delivery wow look it cialis mexico cialis ahumada
یکشنبه 1 مهر 1397 03:12

Point clearly utilized!!
canada online pharmacies northwest pharmacies pharmacy canada online prescriptions canada medications cheap drugstore online india drugs for sale usa canadian pharmacy viagra brand candida viagra canadian medications list drugstore online shopping
پنجشنبه 15 شهریور 1397 16:05

Nicely put. With thanks!
side effects for cialis cialis canada cialis price in bangalore rx cialis para comprar click here take cialis only best offers 100mg cialis low cost cialis 20mg order generic cialis online cialis 30 day trial coupon cialis pills
یکشنبه 11 شهریور 1397 17:40

Regards, An abundance of information.

cialis prezzo in linea basso price cialis best cialis kaufen wo we choice cialis pfizer india cialis without a doctor's prescription tadalafil tablets cialis generico in farmacia low cost cialis 20mg cialis herbs cialis rezeptfrei
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:26

You actually mentioned it very well!
where can i buy viagra safely online buy viagra pay with paypal can u buy viagra online cheap viagra viagr uk online viagra to buy viagra online prescription viagra uk cheap generic viagra online pharmacy generic viagra
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:40

You definitely made your point!
online prescriptions cialis cialis great britain online cialis we like it cialis soft gel cialis 5 mg prices for cialis 50mg generic cialis pill online cialis en mexico precio brand cialis nl cialis tadalafil online
شنبه 8 اردیبهشت 1397 00:17

Really many of excellent data.
cialis price in bangalore generic cialis at walmart generic cialis levitra cost of cialis per pill pastillas cialis y alcoho get cheap cialis cialis generic cialis online cialis kaufen wo cialis billig
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 20:52

Incredible lots of very good facts.
viagra buy online uk price of viagra tablets buying viagra online from canada buy viagra without rx where can you buy viagra online safely online pharmacy uk how do you buy viagra can you buy viagra without prescriptions generic viagra order were to buy viagra
شنبه 18 فروردین 1397 10:37

Really all kinds of amazing information.
canada discount drugs cialis buy cialis online cheapest precios de cialis generico generic cialis 20mg tablets trusted tabled cialis softabs generic cialis levitra cialis 20mg preis cf cialis coupons only here cialis pills canadian cialis
شنبه 4 فروردین 1397 10:36

You said it adequately..
cialis side effects dangers tadalafil 10 mg the best site cialis tablets buying cialis overnight we choice cialis uk acquistare cialis internet we choice cialis uk discount cialis cialis 20 mg cost cialis generique
چهارشنبه 10 آبان 1396 16:55
سلام در آنجا، وب سایت شما را از طریق Google در حالی که برای یک موضوع مشابه جستجو کردید، پیدا کردم
وب سایت شما در اینجا بالا آمده است، به نظر می رسد مانند خوب است. من داشتم
bookmarked آن را در نشانکهای گوگل من
سلام در آنجا، به سادگی از طریق وبلاگ خود از طریق Google مطلع شدید و متوجه شدید که واقعا
آموزنده من میخواهم برزیل را تماشا کنم
من قدردانی خواهم کرد که این کار را در آینده انجام دهید. احتمالا تعداد زیادی از مردم خواهد بود
از نوشتن خود بهره مند شد. به سلامتی!
سه شنبه 24 مرداد 1396 10:13
Your style is really unique compared to other people I have read stuff from.
I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I
will just bookmark this blog.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 22:11
Do you have any video of that? I'd love to find out more details.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر